อบรมกฎหมายพิเศษ

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 71
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
ศ. 18 ม.ค. 62  08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม เฟื่องฟุ้ง 14-11-61  
จ. 21 ม.ค. 62 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์ 21-11-61 
จ. 21 ม.ค. 62 14.20 - 16.00 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 ศ.(พิเศษ) จุลสิงห์ วสันตสิงห์ 17-01-62
พ. 23 ม.ค. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายล้มละลาย อ.เอื้อน ขุนแก้ว 02-01-62
พ. 23 ม.ค. 62 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.เอื้อน ขุนแก้ว 03-12-61
ศ. 25 ม.ค. 62  08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล 14-11-61  
จ. 28 ม.ค. 62 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์ 21-11-61 
ศ. 1 ก.พ. 62  08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม เฟื่องฟุ้ง 14-11-61
จ. 4 ก.พ. 62 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์ 21-11-61 
ศ. 8 ก.พ. 62 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล 14-11-61
จ. 11 ก.พ. 62  12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์  21-11-61 
ศ. 15 ก.พ. 62 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม เฟื่องฟุ้ง 21-11-61 
จ. 18 ก.พ. 62  12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวาพิทักษ์ 21-11-61 
พ. 20 ก.พ. 62 12.30 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร 03-12-61
ศ. 22 ก.กพ. 62 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล 21-11-61 
จ. 25 ก.พ. 62  12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวาพิทักษ์  21-11-61 
พ. 27 ก.พ. 62 12.30 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 10-01-62
ศ. 1 มี.ค. 62 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม เฟื่องฟุ้ง 21-11-61 
จ. 4 มี.ค. 62 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง 21-11-61 
พ. 6 มี.ค. 62 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 10-01-62
ศ .8 มี.ค. 62 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล 21-11-61 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 71
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
ศ. 18 ม.ค. 62 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ 14-11-61
ส. 19 ม.ค. 62 15.00 - 16.50 น. ว่าความและการถามพยาน ศ(พิเศษ) สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล 11-01-62
อ. 22 ม.ค. 62 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ 14-11-61 
พ. 23 ม.ค. 62 18.00 - 19.50 น. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  มาตรา 253 - มาตรา 270 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 26-11-61
ศ. 25 ม.ค. 62 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง 14-11-61
ส. 26 ม.ค. 62 15.00 - 16.50 น. การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.สมบัติ วงศ์กำแหง 11-01-62
อ. 29 ม.ค.62 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 14-11-61 
อ. 29 ม.ค. 62 19.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.ชลีรินย์ เภาพัฒนา อมรศักดิ์ 14-11-61
พ. 30 ม.ค. 62 18.00 - 19.50 น. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อ.ทวี ประจวบลาภ 26-11-61
ศ. 1 ก.พ. 62 17.00 - 17.50 น. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ 10-01-62
ส. 2 ก.พ. 62 15.00 - 16.50 น. การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.สมบัติ วงศ์กำแหง 11-01-62
อ. 5 ก.พ. 62 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ 14-11-61 
พ. 6 ก.พ. 62 18.00 - 19.50 น. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  มาตรา 253 - มาตรา 270 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 26-11-61
ศ. 8 ก.พ. 62 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง 14-11-61
ส. 9 ก.พ. 62 08.00 - 09.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์ 16-01-62
ส. 9 ก.พ. 62 10.00 - 11.50 น. พยานหลักฐาน อ.ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ 24-12-61
ส. 9 ก.พ. 62 13.00 - 14.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล 16-01-62
ส. 9 ก.พ. 62 15.00 - 16.50 น. ว่าความและการถามพยาน ศ(พิเศษ) สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล 11-01-62
อ. 12 ก.พ. 62 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 14-11-61 
พ. 13 ก.พ. 62 18.00 - 19.50 น. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อ.ทวี ประจวบลาภ 26-11-61
ศ. 15 ก.พ. 62 17.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.ชลีรินย์ เภาพัฒนา อมรศักดิ์ 14-11-61
ส. 16 ก.พ. 62 15.00 - 16.50 น. ว่าความและการถามพยาน ศ(พิเศษ) สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล 11-01-62
พ. 20 ก.พ. 62 18.00 - 19.50 น. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  มาตรา 253 - มาตรา 270 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 26-11-61
ศ. 22 ก.พ. 62 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง 14-11-61
ส. 23 ก.พ. 62 15.00 - 16.50 น. การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.สมบัติ วงศ์กำแหง 11-01-62
อ. 26 ก.พ . 62 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ 14-11-61 
พ. 27 ก.พ. 62 18.00 - 19.50 น. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อ.ทวี ประจวบลาภ 26-11-61
ศ. 1 มี.ค. 62 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ 14-11-61
ส. 2 มี.ค. 62 15.00 - 16.50 น. การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.สมบัติ วงศ์กำแหง 11-01-62
อ. 5 มี.ค. 62 17.00 - 17.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ 14-11-61 
อ. 5 มี.ค. 62 18.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 14-11-61 
พ. 6 มี.ค. 62 18.00 - 18.50 น. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  มาตรา 253 - มาตรา 270 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 26-11-61
พ. 6 มี.ค. 62 19.00 - 19.50 น. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อ.ทวี ประจวบลาภ 26-11-61
ศ. 8 มี.ค. 62 17.00 - 17.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 18-12-61
ศ. 8 มี.ค. 62  18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง 14-11-61
ส. 9 มี.ค. 62  15.00 - 16.50 น. การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.สมบัติ วงศ์กำแหง 11-01-62

 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 71
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อา.20 ม.ค. 62 12.30 - 16.30 น. พยานหลักฐาน อ.ธานี สิงหนาท 21-11-61
อา.17 ก.พ. 62 12.30 - 14.30 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 มาตรา 157-192 อ.อำนาจ พวงชมภู 21-11-61