อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
จ. 15 ก.ค. 62 09.50 - 11.30 น. มรดก อ.เมทินี ชโลธร 03-07-62
จ. 15 ก.ค. 62 12.30 - 14.10 น. มรดก อ.เมทินี ชโลธร 03-07-62
จ. 15 ก.ค. 62 14.20 - 16.00 น. ละเมิด ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ  29-05-62
พฤ. 18 ก.ค. 62 08.00 - 11.30 น. หนี้ ศ.(พิเศษ) ไพโรจน์ วายุภาพ 08-07-62
ศ. 19 ก.ค. 62 08.00 - 09.40 น. ละเมิด อ.ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ 19-06-62
ศ. 19 ก.ค.62 12.30 - 14.10 น. ละเมิด ศ.(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ  27-05-62
จ. 22 ก.ค. 62 09.50 - 11.30 น. ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด อ.ธีรวัฒน์ ไตรวารี 03-07-62
จ. 22 ก.ค. 62 12.30 -14.10 น. ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด อ.ธีรวัฒน์ ไตรวารี 03-07-62
อ. 23 ก.ค. 62 14.20 - 16.00 น. หุ้นส่วน - บริษัท อ.สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ 27-06-62
พ. 24 ก.ค. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 27-06-62
ศ. 26 ก.ค. 62 08.00 - 09.40 น. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์         อุวรรณโณ 25-06-62
อ. 30 ก.ค. 62 12.30 - 14.10 น. นิติกรรม - สัญญา อ.บวรศักดิ์  ทวิพัฒน์  27-05-62
อ. 30 ก.ค. 62  14.20 - 16.00 น. หุ้นส่วน - บริษัท ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร 27-06-62
พ. 31 ก.ค. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 27-06-62
จ. 5 ส.ค. 62  14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.ดร.สุรสิทธิ์  แสงวิโรจน์พัฒน์  27-05-62
อ. 6 ส.ค. 62 12.30 - 14.10 น. นิติกรรม - สัญญา อ.บวรศักดิ์  ทวิพัฒน์  27-05-62
พ. 7 ส.ค. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์  27-05-62
อ.13 ส.ค. 62 12.30 - 14.10 น. นิติกรรม - สัญญา อ.บวรศักดิ์  ทวิพัฒน์  27-05-62
พ. 14 ส.ค. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 27-06-62
จ. 19 ส.ค. 62 14.20 - 16.00 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์  27-05-62
พ. 21 ส.ค. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 27-06-62
จ. 26 ส.ค. 62 14.20 - 16.00 น. ละเมิด อ.ไสลเกษ วัฒนพันธุ์  29-05-62
พ. 28 ส.ค. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์  27-05-62
จ. 2 ก.ย. 62 14.20 - 16.00 น. ละเมิด อ.ไสลเกษ วัฒนพันธุ์  29-05-62
พ. 4 ก.ย. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 27-06-62
พ. 11 ก.ย. 62 12.30 - 14.10 น. กฎหมายภาษีอากร อ.วิชัย จิตตาณิชย์ 27-06-62

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
จ. 15 ก.ค. 62 17.00 - 17.50 น. ละเมิด อ.นิพนธ์ ใจสำราญ  31-05-62
จ. 15 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. มรดก รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์  27-05-62
พฤ. 18 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  27-05-62
ศ. 19 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ละเมิด อ.ดร.วัชระ เนติวาณิชย์  25-06-62
ส. 20 ก.ค. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา  10-06-62
ส. 20 ก.ค. 62 14.00 - 16.20 น. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อ.วรวุฒิ ทวาทศิน 25-06-62
จ. 22 ก.ค. 62 17.00 - 17.50 น. ละเมิด อ.นิพนธ์ ใจสำราญ  31-05-62
จ. 22 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ  27-05-62
อ. 23 ก.ค. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  27-05-62
พ. 24 ก.ค. 62 18.00 - 18.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  31-05-62
พ. 24 ก.ค. 62 19.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.อิสรา วรรณสวาท  31-05-62
พฤ .25 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์  27-05-62
ศ. 26 ก.ค. 62 17.00 - 18.50 น. หุ้นส่วน - บริษัท อ.ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์ 25-06-62
ส. 27 ก.ค. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี 04-07-62
ส. 27 ก.ค. 62 13.00 - 15.20 น. กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 อ.นวรัตน์ กลิ่นรัตน์ 10-06-62
อ. 30 ก.ค. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  27-05-62
พ. 31 ก.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  31-05-62
พฤ. 1 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  27-05-62
ศ. 2 ส.ค. 62 17.00 - 18.50 น. ทรัพย์-ที่ดิน อ.ดร.สุธาทิพ ยุทธโยธิน 03-07-62
ส. 3 ส.ค. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา 04-07-62
ส. 3 ส.ค. 62 13.00 - 15.20 น. หนี้ ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ 10-06-62
จ. 5 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. มรดก  รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ 27-05-62
อ. 6 ส.ค. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์ 27-05-62
พ. 7 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  31-05-62
พฤ. 8 ส.ค. 62 19.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์  27-05-62
ส. 10 ส.ค. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี 04-07-62
อ. 13 ส.ค. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  27-05-62
พ. 14 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  31-05-62
พฤ. 15 ส.ค. 62 19.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย 27-05-62
ส. 17 ส.ค. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา 04-07-62
ส. 17 ส.ค. 62 14.00 - 16.20 น. หนี้ ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ 08-07-62
จ. 19 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ  27-05-62
อ. 20 ส.ค. 62  17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  27-05-62
พ. 21 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  31-05-62
พฤ. 22 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  27-05-62
ศ. 23 ส.ค. 62 17.00 - 18.50 น. ละเมิด อ.ดร.วัชระ เนติวาณิชย์  27-05-62 
ส. 24 ส.ค. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี  04-07-62
ส. 24 ส.ค. 62 14.00 - 16.20 น. หนี้ ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ 08-07-62
จ. 26 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. มรดก รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์  27-05-62
อ. 27 ส.ค. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  27-05-62
พ. 28 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  31-05-62
พฤ. 29 ส.ค. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  27-05-62
ศ. 30 ส.ค. 62 17.00 - 18.50 น. ละเมิด อ.ดร.วัชระ เนติวาณิชย์ 03-07-62
ส. 31 ส.ค. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา 04-07-62
ส. 31 ส.ค. 62 14.00 - 16.20 น. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ 08-07-62
จ. 2 ก.ย. 62  18.00 - 19.50 น. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ  27-05-62
อ. 3 ก.ย. 62  17.00 - 18.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 อ.สิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์  27-05-62
พ. 4 ก.ย. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  31-05-62
พฤ. 5 ก.ย. 62 18.00 - 19.50 น. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อ.ฉันทวัธน์ วรทัต  27-05-62
ศ. 6 ก.ย. 62 17.00 - 18.50 น. ทรัพย์-ที่ดิน อ.ดร.สุธาทิพ ยุทธโยธิน 03-07-62
ส. 7 ก.ย. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อ.ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี 04-07-62
อ. 10 ก.ย. 62 17.00 - 18.50 น. กฎหมายภาษีอากร อ.ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์  27-05-62
พ. 11 ก.ย. 62 18.00 - 18.50 น. กฎหมายปกครอง อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ  31-05-62
พ. 11 ก.ย. 62 19.00 - 19.50 น. กฎหมายแรงงาน อ.ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์  31-05-62
พฤ. 12 ก.ย. 62 18.00 - 19.50 น. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  27-05-62
ศ. 13 ก.ย. 62 17.00 - 18.50 น. ละเมิด อ.ดร.วัชระ เนติวาณิชย์ 03-07-62
ส. 14 ก.ย. 62 09.00 - 11.50 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 อ.ดร.ศุภกิจ แย้มประชา 04-07-62

 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 72
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อา. 14 ก.ค. 62 08.30 - 10.30 น. ทรัพย์-ที่ดิน อ.สมชาย จุลนิติ์ 19-06-62
อา. 4 ส.ค. 62 12.30 - 16.30 น. กฎหมายอาญา มาตรา 288-333 อ.ธานี สิงหนาท 08-07-62
อา. 1 ก.ย. 62 12.30 - 16.30 น. กฎหมายภาษีอากร อ.นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์ 08-07-62