อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 72

 1. อาจารย์ วิวัฒน์  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ (ภาคค่ำ) ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ


 

 2. อาจารย์ ชัชชม  อรรฆภิญญ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญา


 3. อาจารย์ ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์  หุ้นส่วน-บริษัท


  4. อาจารย์ ดร.ศุภกิจ  แย้มประชา  อาญา ม.209-287,367-398

 


  5. อาจารย์ อิสรา  วรรณสวาท  กฎหมายแรงงาน


  6. อาจารย์ ธนรัตน์  ทั่งทอง  รัฐธรรมนูญ